Naše ciele

Robíme PRE Petržalku

V Petržalke žijeme, trávime voľný čas, športujeme, naše deti navštevujú materské centrum, materské a základné školy i centrá voľného času. V Petržalke máme rodinu, priateľov a susedov.

Naše motto je: Nehovorme, ako sa to nedá, ale ako to urobíme.

Sme skupina poslancov a aktívnych občanov, ktorých spojili rovnaké hodnoty. Na základe našich skúseností z komunálnej politiky a z aktívneho dobrovoľníckeho života sme prišli na to, že sila je v jednote, vzájomnej podpore a spolupráci. Len spoločne môžeme zmeniť to, čo nás v Petržalke trápi.

Do nasledujúcich komunálnych volieb 2018 ideme ako jeden tím a podporujeme spoločného kandidáta na starostu Ing. Jána Hrčku.

Veríme, že zmena je možná len pri spolupráci starostu a poslancov, ktorí majú rovnaké priority a hodnoty.

Volebný program PRE Petržalku

Životné prostredie a verejný priestor

Podľa nás je veľmi dôležité starať sa o prostredie, v ktorom žijeme, trávime voľný čas, vychovávame svoje deti, je pre nás veľmi kľúčové, pretože priamo ovplyvňuje kvalitu nášho života., Je nevyhnutné sa starať o životné prostredie aj na miestnej úrovni: starať sa o pitnú vodu, kvalitne vysádzať zeleň, zadržiavať vodu, či zavlažovať zeleň v letných mesiacoch. Nedá sa zabudnúť na odpad a jeho triedenie, recyklovanie, či znižovanie spotreby energie. Nová výstavba nesmie byť o “zahusťovaní plôch”, ale má byť realizovaná iba ak spĺňa kritérium prospešnosti pre pôvodných obyvateľov a vplyvu na životné prostredie danej lokality. Len tak spoločne vytvoríme plnohodnotné zdravé, zelené a čisté miesto pre život. Petržalka by mala a môže byť miestom, ktoré vytvára priestor pre oddych, či aktívny životný štýl obyvateľov – Petržalčanov.

Riešenia pre zelenú Petržalku

 • Budeme podporovať riešenia a opatrenia na zníženie dopadu klimatických zmien.

 • Podporíme zavlažovanie zelene v letných mesiacoch a s tým spojenú postupnú rekonštrukciu zavlažovacích rozvodov.

 • Zameriame sa na ochranu vodných zdrojov a vodných plôch.

 • Budeme podporovať obnovu vnútroblokov na parky.

 • Zvýšime výsadbu aj okrasných ovocných stromov, lúčnych kvetov, výsadbu kvetinovej zelene, podporíme vznik komunitných záhrad.

 • Budeme presadzovať zvýšenú ochranu a údržbu sídliskovej zelene.

 • V okolí Chorvatského ramena, Veľkého a Malého Draždiaka a popri hrádzi chceme vytvoriť relaxačno-oddychovú zónu.

 • Aktívne sa budeme zasadzovať za ochranu a údržbu Sadu Janka Kráľa, ktorý patrí medzi najstaršie a najkrajšie časti Petržalky.

 • Budeme presadzovať vytvorenie lesoparku v Lužnom lese za Dostihovou dráhou medzi Ovsišťom a Hájmi.

 • Poskytneme zvýšenú pomoc obyvateľom a domovým samosprávam pri budovaní a uzatváraní kontajnerových stojísk.

 • Aktívne sa budeme zasadzovať za zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.

 • Zvýšime počet odpadkových košov a košov na psie exkrementy.

 • Budeme iniciovať také zmeny Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré zabránia nežiaducej zástavbe a budeme presadzovať územné plány zón všade, kde je to potrebné.

 • Budeme sa zasadzovať za znižovanie vizuálneho smogu - žiadne ďalšie prenájmy billboardov na našich pozemkoch.

Doprava a parkovanie

Doprava a parkovanie je téma, ktorá sa dotýka každého z nás. Každodenné zápchy a nedostatok parkovacích miest sú vizitkou nekoncepčného prístupu k doprave za posledných 20 rokov. Chýbajú nám parkoviská a parkovacie domy, ale aj bezpečné a vzájomne prepojené cyklotrasy, ktoré by pre mnohých Petržalčanov mohli znamenať lacnú a zdravú alternatívu k automobilovej doprave, preto je táto téma pre nás veľmi dôležitá.

Riešenia pre lepšiu dopravu a parkovanie v Petržalke

 • Zasadíme sa o dokončenie "Nosného dopravného systému" v Petržalke.

 • Podporíme citlivé zavedenie parkovacieho systému, ktorý uprednostní obyvateľov s trvalým pobytom v Petržalke, tzv. rezidenčné parkovanie.

 • Budeme podporovať aj sprievodné opatrenia spojené s parkovaním, ako je výstavba parkovacích domov a záchytných parkovísk v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a Magistrátom Hlavného mesta SR Bratislava, motivačné opatrenia zo strany Dopravného podniku Bratislava, dohody s obchodnými reťazcami na využívaní parkovísk atď..

 • Budeme uprednostňovať budovanie tzv. „zelených parkovísk“.

 • Budeme podporovať obnovu vnútroblokov na parky.

 • Budeme iniciovať pilotný projekt zvýšenia kapacít existujúcich parkovísk ich nadstavbou, resp. výstavbu nových parkovacích kapacít v spolupráci s vlastníkmi bytov – správcami bytových domov.

 • Začneme postupne opravovať existujúce parkoviská ako aj postupne vytvárať a rozširovať nové parkovacie miesta.

 • Budeme podporovať cyklodopravu, budovanie cyklotrás, ale aj rozvoj pešej dopravy a pešej turistiky.

Školstvo a rodinná politika

Téma rodina a školstvo je pre nás veľmi dôležitá, nakoľko si uvedomujeme, že deti sú naša budúcnosť. Pre nás je zvyšovanie kapacít materských škôl prioritou, nie len volebnou témou. Sme presvedčení, že ak Petržalka dostane verejné finančné prostriedky, ktoré jej prináležia a bude efektívne nakladať s verejnými finančnými prostriedkami, tak bude mať dostatok financií na rozširovanie kapacít materských škôl a tiež na skvalitnenie a zvýšenie úrovne základných škôl.

Riešenia pre dostupnejšie škôlky a kvalitnejšie školy v Petržalke

 • Zvýšenie kapacít chceme dosiahnuť nielen budovaním nových kapacít (napr. v budovách bývalých materských škôl), ale aj vhodným zapojením súkromných materských škôl formou príspevku z mestskej časti.

 • Naším cieľom je zaviesť transparentný systém prijímania detí do materských škôl – transparentný verejný poradovník v rámci legislatívnych noriem.

 • Chceme zvýšiť motiváciu a zlepšiť finančné ohodnotenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

 • Naším zámerom je dosiahnuť kvalitnejšie podmienky vzdelávania na základných školách a vybavenia tried.

 • Budeme iniciovať sprístupnenie všetkých školských areálov základných škôl mimo vyučovacích hodín pre verejnosť, tak aby ich mohli využívať na šport a relax ľudia z blízkeho okolia školy.

 • Zabezpečíme zvýšenie počtu asistentov učiteľa na všetkých základných a materských školách s touto požiadavkou, ktoré majú integrované deti - deťmi s poruchami učenia.

 • Budeme postupne obnovovať detské ihriská v areáloch materských škôl ako aj v areáloch verejných detských ihrísk.

Dostupné služby pre seniorov a znevýhodnených občanov

Plnohodnotné zapojenie seniorov a znevýhodnených občanov do života je pre nás mimoriadne dôležité. A to nie len preto, že počet seniorov postupne stúpa, ale najmä preto, že aj staršia generácia a rovnako tak aj znevýhodnení občania majú nárok na vyššiu kvalitu života. V seniorskom veku začínajú človeku ubúdať sily a problémom sa stávajú aj bežné úkony. Keď tento problém už rodina nedokáže riešiť vlastnými silami, je možné sa obrátiť na samosprávu, ktorá by mala byť v tomto smere maximálne nápomocná.

Riešenia pre dostupnejšie a kvalitnejšie služby pre seniorov a znevýhodnených občanov v Petržalke

 • Naším cieľom je zabezpečiť dostupnejšie služby pre čo najväčší počet obyvateľov, ktorí ich potrebujú.

 • Budeme podporovať zlepšovanie informovanosti občanov a zvlášť seniorov o dostupných službách a budeme poskytovať aktívnu pomoc pri ich získavaní.

 • Budeme sa zasadzovať o znižovanie osamelosti seniorov a ich zapájanie do života, o zvyšovanie úcty k starším a o zmenšovanie priepasti medzi generáciami.

 • Naším cieľom je podporovať služby v komunite pre dlhšie zotrvanie seniorov a znevýhodnených občanov v prirodzenom rodinnom prostredí.

 • Zvýšime atraktivitu zamestnania opatrovateliek v sociálnej oblasti.

 • Denné centrá otvoríme pre všetkých seniorov a budeme ich aktívne podporovať.

 • Budeme iniciovať zlepšenie dostupnosti Petržalského cintorína a pokúsime sa navýšiť jeho kapacitu.

Kultúra a šport

Naším cieľom je vytvoriť z Petržalky miesto, kde to žije. Miesto, ktoré má úctu k histórii a pamiatkam, ktoré podporuje voľnočasové aktivity a podujatia. Kultúrne zariadenia Petržalky spolu s Miestnou knižnicou by mali pomáhať formovať a zvyšovať kultúrne povedomie a vzdelanosť.

Riešenia pre viac kultúry a športu v Petržalke

 • V spolupráci s partnermi a ďalšími inštitúciami začneme postupne obnovovať kultúrne pamiatky a objekty kultúrnej hodnoty na území mestskej časti.

 • Budeme aktívne podporovať kultúrne aktivity a podujatia v mestskej časti.

 • Aktívne budeme podporovať športovanie detí a mládeže.

 • Chceme spolupracovať s mladými umelcami a podporovať umenie vo verejnom priestore.

 • Podporíme pravidelné rodinné podujatia.

 • Budeme podporovať aktivity na spoločné stretnutia obyvateľov ako boli napríklad večerné stretnutia pri spievajúcej fontáne.

 • Spustíme pilotný projekt „Petržalskej karty“.

Otvorená, transparentná a efektívne fungujúca samospráva

Naplnenie všetkých vyššie uvedených priorít nie je možné bez otvorenej, transparentnej a efektívne fungujúcej samosprávy. Chceme preto priblížiť petržalskú samosprávu verejnosti – Petržalčanom a to najmä otvorenou komunikáciou, transparentným a hospodárnym riadením úradu.

Riešenia pre otvorenejšiu, transparentnejšiu a efektívnejšie fungujúcu Petržalku

 • Budeme presadzovať spravodlivé prerozdelenie daní medzi mestské časti a vrátenie peňazí Petržalke.

 • Úrad bude otvorený a odborne spravovaný s nulovou toleranciou korupcie.

 • Otvoríme samosprávu občanom - zavedieme pravidelné poslanecké stretnutia s obyvateľmi. Obnovíme Deň otvorených dverí starostu.

 • Budeme sa zasadzovať za maximálnu otvorenosť a transparentnosť samosprávy – t.j. zverejňovanie všetkých dokumentov, pri ktorých to zákon nezakazuje.

 • Zavedieme riadenie miestnych podnikov tak, aby bolo kombináciou manažérskeho prístupu, kontroly od poslancov zastupiteľstva a verejnosti.

 • Chceme zaviesť nové pravidlá nakladania s majetkom mestskej časti.

 • Participatívny rozpočet bude spracovaný podľa požiadaviek občanov a najaktívnejších komunít a ich podnetov.

 • Budeme sa aktívne zasadzovať za spravodlivé financovanie Petržalky a spravodlivejšie prerozdelenie finančných prostriedkov z mesta do Petržalky.

 • Budeme podporovať aktívne komunity, ktoré pracujú pre Petržalku a jej obyvateľov.

 • Vytvoríme skutočne nezávislé petržalské noviny ako prostriedok objektívneho informovania obyvateľov Petržalky.